Rejestracja i bieżąca działalności podmiotów leczniczych

Rejestracja i aktualizacja danych podmiotów leczniczych w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą.

Tworzenie ram prawnych współpracy z personelem medycznym

Kancelaria przygotowuje i opiniuje umowy o pracę i umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Prowadzi także sprawy sądowe wynikające z powyższych umów.

Prowadzenie sporów sądowych dotyczących błędów w sztuce medycznej (przed sądem jak i komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych)

Reprezentacja podmiotu leczniczego przed sądami i innymi organami państwowymi w sprawach roszczeń wynikających z błędu medycznego.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa farmaceutycznego

W szczególności zajmujemy się pomocą naszym klientem w zakresie prawa konkurencji w przemyśle farmaceutycznym, sprzedaży i dystrybucji produktów farmaceutycznych, dopuszczania do obrotu produktów leczniczych.

kanca