Opinie

Sporządzamy opinie odnośnie możliwości uzyskania ochrony prawnej dla wskazanych rozwiązań technicznych i oznaczeń, badanie zdolności patentowej i rejestrowej.

Czynności procesowe

Prowadzimy czynności procesowe związane z prawem własności przemysłowej i prawem konkurencji oraz odpowiednimi porozumieniami międzynarodowymi (TRIPS).

Analiza i ocena

Wykonujemy analizy i oceny poszczególnych przedsięwzięć pod kątem ich zgodności z prawem ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wykonujemy zgłoszenia do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące zamiaru koncentracji podmiotów, związanych z planowanym połączeniem lub inną transakcją kapitałową lub handlową.

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych w zakresie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w szczególności odnośnie aspektów związanych z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku oraz zawieraniem porozumień i podejmowaniem działań, których celem lub skutkiem może być naruszenie konkurencji.

Negocjacje, postępowania sądowe

Prowadzimy negocjacje oraz postępowania sądowe, których celem jest doprowadzenie do zaprzestania dokonywania czynów nieuczciwej konkurencji.

Reprezentacja

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu antymonopolowym.