Weryfikacja

Wykonujemy ocenę pod względem formalno-prawnym:

  • treści ogłoszeń w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
  • specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  • ofert składanych przez Wykonawcę w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.
Odwołania, protesty

Sporządzamy protesty oraz odwołania w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których uczestniczy Wykonawca.

Zastępstwo

Zastępujemy Wykonawcę przed Zespołem Arbitrów.

Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Opracowujemy całość niezbędnej dokumentacji, w szczególności opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści umowy wraz załącznikami.

Reprezentacja

Reprezentujemy w zakresie negocjacji oraz dialogu konkurencyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz sądami powszechnymi w sprawach dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia.

Sporządzanie umów

Sporządzamy wzorce umów w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych w sprawach zamówień publicznych.

Opinie

Wydajemy opinie prawne w zakresie zgodności bądź naruszania przepisów prawa zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

zamowieniapubliczne